gyógytorna

Tájékoztató a gyógytestnevelés ellátásáról

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 10. 28. § (2) értelmében a gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételinek biztosítása a Pedagógiai Szakszolgálat feladata a tankerületi központ által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben.

A gyógytestnevelés a nem a tankerületi központ által fenttartott nevelési-oktatási intérményekben és az óvodákban is megszervezhető, amennyiben a tankerületi központ erről megállapodást kötött az érintett nevelési-oktatási intézmény, illetve óvoda fenttartójával.

A gyógytestnevelés órákhoz szükséges tornaterem és eszközök biztosítása a nevelési-oktatási intézmények, óvodák feladata. A gyógytestnevelési óra teremigénye élvezzen elsőbbséget a nem kötelező tanítási órákkal és egyéb tornatermi igényekkel szemben, hisz a gyógytestnevelésre utalt tanulóknak kötelező a tanórákon való részvétel.

A gyógytestnevelésre való beosztás, ellátás rendje:

A törvény értelmében az óvodás és iskolás korosztályú gyermekek egészségi állapotának szűrése, valamint a tanuló ifjúság testnevelési alkalmasságának megállapítása a nevelési-oktatási intézményt ellátó óvoda- és iskola-egészségügyi szolgálat feladata (óvoda- és iskolavédőnő, valamint óvoda- és iskolaorvos).

A tanulót, ha az egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. A következő tanévre szóló orvosi szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május 15-éig kell elvégezni. A következő tanév testnevelési besorolási névsorát el kell juttatni az intézmény vezetőjéhez és a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz.

Az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a belépő évfolyamok (1., 4. és 9. évfolyam) szűrését az aktiális tanév október 15-ig lehetőleg el kell végezni.

A testnevelési kategorizálás kizárólag iskolaorvosi vagy szakorvosi vélemény alapján fogadható el. A háziorvos által adott felmentés nem vehető figyelembe.

Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető. Év közbeni kategóriaváltozás azon esetekben történhet, amikor a tanuló egészségi állapotában bekövetkezett változás átsorolást tesz szükségessé. Átsorolás esetén az iskola-egészségügyi szolgálat a változásról értesíti az iskola igazgatóját, a gyógytestnevelő tanárt és a szülőt.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban szervezető meg.

 

A gyógytestnevelési besorolással kapcsolatos felülvizsgálati eljárás:

Amennyiben az iskolát ellátó orvos testnevelési besorolásával a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén maga a tanuló nem ért egyet, a köznevelési törvény  37. § (2) alapján 15 napon belül eljárást indíthat.

 

A gyógytestnevelési órák száma:

A gyógytestnevelés-órákat, ha a lehetőségek adottak, legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében kell megszervezni.

Amennyiben a tanuló iskolaorvosi/szakorvosi javaslat alapján testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.

Ha a tanuló állapota miatt nem vehet részt a testnevelésórán, úgy számára a gyógytestnevelés keretében kell biztosítani a mindennapos testnevelést.

Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát szervez a pedagógiai szakszolgálat.

 

A gyógytestnevelés kategóriái:

A jogszabályi rendelkzésnek megfelelően a gyógytestnevelésre járó tanulók két csoportba sorolhatók:

A tanulók egy része iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján testnevelés órán is részt vehet. (II. a kategória) Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát. Az így szabaddá váló testnevelés órákon a tanulók felügyeletének ellátása a nevelési-oktatási intézmény feladata.

A másik csoportba sorolt tanulók csak gyógytestnevelés órán vehetnek részt (II. b kategória).

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. Ellátásuk egészségügyi intézményben, gyógytornászok által történik (III. kategória).

 

A gyógytestnevelésre járó tanulók értékelése:

A gyógytestnevelés órára beosztott tanulók számára a gyógytestnevelés foglalkozásokon való részvétel kötelező (osztályzatot kap, mulasztásait igazolnia kell).

II. a kategória esetében a tanulók értékelését a testnevelő és gyógytestnevelő tanár együtt végzi. A gyógytestnevelés órán szerzett jegy egyenértékű a testnevelés órai jeggyel.

A II. b kategóriába sorolt tanulók értékelését a gyógytestnevelő tanár végzi. Az általa adott érdemjegy testnevelés jegyként írandó be a tanulók félévi értesítőjébe, bizonyítványába.

Felmentett bejegyzés csak annak a tanulónak a bizonyítványába írható be, aki egészségügyi állapota  miatt a gyógytestnevelés órára sem járhat (III. kategória)

 

A hiányzások kezelése:

A gyógytestnevelésre járó tanulók számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező, a hiányzás ugyanolyan módon kezelendő, mint bármely iskolai hiányzás. A gyógytestnevelőnek kötelessége a mulasztásokról az intézményeket értesíteni. A hiányzások kezelése (igazolt, igazolatlan) az osztályfőnökök feladata. A rendeletben meghatározott 30 %-os hiányzási szabály a gyógytestnevelésre nézve is érvényes. Amennyiben a mulasztások miatt a tanuló nem értékelhető, akkor osztályozó vizsgára kell behívni, attól függetlenük, hogy testnevelésórán részt vett-e.

 

A gyógytestnevelő tanár feladata:

A tanévkezdést követően a tanév során egyeztet az adott intézmény iskolaorvosával és védőnőjével.

A gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról gyógytestnevelési naplót vezet.

Folyamatosan értesíti az iskolavezetést az órára járó tanulók mulasztásairól, érdemjegyeiről, értékeléséről.

A félév és a tanév utolsó tanítási napját legalább egy héttel megelőzően értesíti az oktatási intézmény igazgatójárt a tanuló félévi és év végi gyógytestnevelési záró érdemjegyéről, értékeléséről.

Ahol az e-napló használatának feltételei adottak, bejegyzi az órák anyagát, vezeti az érdemjegyeket, mulasztásokat.

 

A gyógytestnevelési ellátással kapcsolatos tájékoztatónkat a “A gyógytestnevelés szakszolgálati protokollja” és a gyógytestnevelési ellátást szabályozó törvények alapján állítottuk össze, melyek az alábbiak:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. & 18. &
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 142. &
  • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 10. 28. &
  • 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklet
  • 19/2010. (IV.22.) EüM rendelet
  • 51/1997. NM rendelet, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról
  • 67/2005. (XII. 27) EÜ M rendelet, a módosításáról
Previous Article
Next Article

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.